2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3426   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Donwiwat Saensom 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาล  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665060007-6  น.ส. ปณิตา โพธิ์ตะนัง  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665060005-0  น.ส. เทียนทอง แก้วมณี  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665060003-4  น.ส. พิชชาภา ยงเสมอ  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655060006-7  น.ส. นันทิกานต์ โพธิจักร  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 119/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
655060039-2  น.ส. สุภาพร ธาตุดี  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
655060037-6  น.ส. สินีนาถ คำตา  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
647060003-6  น.ส. เฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 142/2565 ลว 17 มิ.ย.65  
645060002-4  น.ส. ฑิฆัมพร ฝ่ายศักดิ์ขวา  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 85/2565 ลว. 3 พ.ค.2565  
635060047-1  น.ส. วาตินี สิทธิดุลย์  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 124/2564 ลว.21 มิ.ย.64  
635060043-9  นาง ปวีณา หาระคุณ  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 124/2564 ลว.21 มิ.ย.64  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665060001-8  น.ส. พรรณวิภา อาษาศึก  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะต่อความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะของพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อวารสาร วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ISBN/ISSN ISSN 2985-1033 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 สิงหาคม 2566 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน 2567  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Factors of medication adherence among adult patients with tuberculosis: A literature review 
ชื่อวารสาร Gaceta Médica de Caracas 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Academia Nacional de Medicina 
ISBN/ISSN ISSN 2739-0012  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 October 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า S1196-S1204  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Factors associated with nurses' perceived competence in pressure injury care in a tertiary hospital, Yunnan, China 
ชื่อวารสาร Advances in Skin and Wound Care 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Professional Wound Care Association 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 September 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาพช่องปากและอุบัติการณ์การเกิด ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ 
ชื่อวารสาร วารสารสภาการพยาบาล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สภาการพยาบาล 
ISBN/ISSN 1513-1262  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมป้องกันการให้ยาคลาดเคลื่อนต่ออุบัติการณ์และลักษณะการให้ยาคลาดเคลื่อนของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยหนัก 
ชื่อวารสาร วารสาร มฉก. วิชาการ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ISBN/ISSN 0859-9343/256 1-1398  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2565 
ปีที่ 26  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ