2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมของภาครัฐ: กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 1-26 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ รัฐบาลดิจิทัล การปกครองท้องถิ่น การยอมรับนวัตกรรม การแพร่ของนวัตกรรม 
ผู้เขียน
625280013-1 น.ส. ณัฐนันท์ แสนบุตร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0