2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625280013-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐนันท์ แสนบุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTTANAN SAENBUT
    คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมของภาครัฐ : กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) FACTORS AFFECTING INNOVATION ADOPTION IN THE PUBLIC SECTOR: THE CASE OF SUBSISTENCE ALLOWANCE PAYMENT THROUGH AN ELECTRONIC SYSTEM BY LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ เลขคำสั่ง380/2563 ลว. 10 พ.ย. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมของภาครัฐ: กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 1-26  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ