2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาพช่องปากและอุบัติการณ์การเกิด ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ตุลาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสภาการพยาบาล 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สภาการพยาบาล 
     ISBN/ISSN 1513-1262 
     ปีที่ 37 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ผลของโปรแกรมการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาพช่องปากและอุบัติการณ์การเกิด ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ อรดา สีหาราช พย.บ.1 ดลวิวัฒน์ แสนโสม PhD2 คำผล สัตยวงษ์ พย.ม3 อนุพล พาณิชโชติ พบ.,วว.อายุรศาสตร์, วว.เวชบำบัดวิกฤต4 บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาพช่องปากและอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ การออกแบบการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง แบบ 2 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยวิกฤต อายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มวคบคุม 25 คนและกลุ่มทดลอง 25 คน และพยาบาลวิชาชีพ 49 คน ในโรงพยาบาลระดับเหนือตติยภูมิทำหน้าที่เป็นผู้ใช้โปรแกรม เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการทำความสะอาดช่องปาก ชุดกิจกรรมป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator-associated pneumonia bundle: VAP bundle) แบบวินิจฉัย VAP แบบประเมินสภาวะสุขภาพช่องปาก (Oral Health Assessment Tools: OHAT) แบบประเมินปริมาณคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน (Silness-Löe Plaque Index: PI) แบบประเมินปริมาณเสมหะเหนือกระเปาะลมท่อช่วยหายใจ (Supra-Endotrachial Tube cuff secretion score) และแบบบันทึกสมรรถนะ ความมีวินัย และความพึงพอใจของพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ Mid p-values, 95% confidence intervals, two-way repeated measures ANOVA, และ One-sample T test ผลการวิจัย: ภายหลังสิ้นสุดโปรแกรมพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย OHAT, PI, secretion น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (OHATexp= 3.9, OHATcom= 5.84; p<0.001; η_p^2 = 0.46; PIexp= 0.99, PIcon= 1.96; p< 0.001; η_p^2 = 0.54; secretion scoreexp = 1.88 secretion scorecon= 2.63; p< 0.001; η_p^2 = 0.53 ตามลำดับ) ค่าเฉลี่ย OHAT, PI, secretion score ในวันที่ 2, 4 และ 7 หลังใส่ท่อช่วยหายใจในกลุ่มทดลองมีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่มควบคุมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่เกิด Early-onset VAP และเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มควบคุมเท่านั้นที่เกิด Late-onset VAP ด้วยอุบัติการณ์ 35.08 ครั้ง/1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ ผลต่างของอุบัติการณ์การเกิด VAP ระหว่างสองกลุ่ม เท่ากับ -35.08 ครั้งต่อ1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ (p = 0.017; 95% CI[-63.16,-7.01]) พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะในการใช้โปรแกรมฯ ร้อยละ 98.64 (p<0.001) มีวินัยร้อยละ 99.14 (p<0.001) และมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 93.8 (p=0.002) ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้: โปรแกรมการทำความสะอาดช่องปาก ช่วยให้สุขภาพช่องปากดีขึ้น ลดปริมาณเสมหะเหนือกระเปาะลมท่อช่วยหายใจ ลดอุบัติการณ์ VAP และโปรแกรมฯ สามารถนำไปใช้ได้การปฏิบัติงานในคลินิก  
     คำสำคัญ โปรแกรม, การทำความสะอาดช่องปาก, สุขภาพช่องปาก, อุบัติการณ์, ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ 
ผู้เขียน
615060059-2 นาง อรดา สีหาราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0