2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615060059-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง อรดา สีหาราช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. ORADA SEEHARACH
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรม ORAVAP ต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECTS OF ORAVAP PROGRAM ON SELECTED OUTCOMES AMONG INTUBATED CRITICALLY ILL PATIENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 9 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 มีนาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 168/2562 ลว 2 ก.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาพช่องปากและอุบัติการณ์การเกิด ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ 
ชื่อวารสาร วารสารสภาการพยาบาล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สภาการพยาบาล 
ISBN/ISSN 1513-1262  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ