2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Spatial factors associated with falls among the elderly in Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ตุลาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Geoinformatics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Association for Geoinformation Technology 
     ISBN/ISSN 16866576 
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Thailand, and the primary etiology of accidental deaths in elderly people. Falls among the elderly is an increasing problem, causing a high degree of morbidity, mortality, and use of health care services. This study statistically identified aimed to determine the association of the spatial factors with falls among elderly people in Thailand. The participant consisted of 40,489 elderly people and was conducted using a data set from the national statistical office of Thailand in 2017 and other data. A Moran’s I and local indicators of spatial association (Lisa) were used to identify the spatial autocorrelation between poverty incidence, the proportion of patients with non-communicable diseases, and the population-to- village health volunteers’ ratio with falls among elderly people in Thailand. The results showed that there was spatial global autocorrelation between poverty incidence, the proportion of patients with non-communicable diseases, and the population-to- village health volunteers among elderly people in Thailand with Moran’s I values of 0.176, 0.049, and 0.034, respectively. Therefore, the focus should be on promoting and preventing non-communicable diseases, as well as promoting income-generating jobs for the elderly by closely supervising village health volunteers and elderly caregivers to reduce the risk of falls among the elderly and improve their quality of life.  
     คำสำคัญ Fall in elderly, Spatial factors, Elderly in Thailand.  
ผู้เขียน
627110009-5 นาย ณฐกร นิลเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0