2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627110009-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณฐกร นิลเนตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATHAKON NILNATE
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 99/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Spatial Association Patterns and Related Factors of Falls among Elderly People in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 เมษายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 พฤษภาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 11 กรกฎาคม 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 กรกฎาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 124/2563 ลว. 29 มิ.ย. 63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ยุพรัตน์ หลิมมงคล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 165/2563 ลว. 13 ส.ค. 63