2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627110009-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณฐกร นิลเนตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATHAKON NILNATE
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 99/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) SPATIAL ASSOCIATION PATTERNS AND RELATED FACTORS OF FALLS AMONG ELDERLY PEOPLE IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 เมษายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 พฤษภาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 11 กรกฎาคม 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 กรกฎาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 มิถุนายน 2565
F แจ้งผลสอบ 1 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 124/2563 ลว. 29 มิ.ย. 63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ยุพรัตน์ หลิมมงคล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 165/2563 ลว. 13 ส.ค. 63
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Spatial factors associated with falls among the elderly in Thailand. 
ชื่อวารสาร International Journal of Geoinformatics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Association for Geoinformation Technology 
ISBN/ISSN 16866576  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 October 2022 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน October  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การกระจายเชิงพื้นที่ของการหกล้มของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2651-1770  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial Distribution patterns of Colorectal Cancer Patients in Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of GEOINFORMATICS 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Geoinformatics International Co., Ltd 
ISBN/ISSN ISSN: 1686-6576 (Printed) | ISSN 2673-0014 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ 19 
เดือน สิงหาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ