2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การกระจายเชิงพื้นที่ของการหกล้มของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ตุลาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2651-1770 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การหกล้มเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บที่เข้ารักษาในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยและการหกล้มเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ความพิการและเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและการกระจายเชิงพื้นที่ของการหกล้มของผู้สูงอายุประเทศไทยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 40,489 ราย ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแบบสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงพื้นที่ Spatial Autocorrelation นำเสนอด้วยค่า LISA, Moran’s I ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชุกของการหกล้มในผู้สูงอายุ ร้อยละ 6.47 (95%CI= 5.943-7.026) ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) มีความชุกของการหกล้ม ร้อยละ 8.14 (95%CI=7.433-8.897) เพศชายมีความชุกของการหกล้ม ร้อยละ 5.23 (95CI=4.905-5.569) และอาศัยพื้นที่ภาคใต้มีความชุกของการหกล้ม ร้อยละ 7.80 (95%CI=7.102-8.538) ซึ่งจังหวัดที่พบการหกล้มมากที่สุดคือจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 16.51 และน้อยที่สุดคือจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 0.93 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบ Univariate Moran’s I พบว่าพื้นที่ใกล้เคียงรอบข้างมีสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่มีรูปแบบการกระจายตัวในทิศทางเดียวกันกับความชุกของการหกล้ม (p <0.05) โดยมีค่า Moran’s I เป็น 0.053 ดังนั้นหน่วยงานระดับประเทศ ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการวางแผนงานนโยบายด้านสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันการหกล้ม ลดอัตราป่วย ความพิการ และเสียชีวิตจากการหกล้มของผู้สูงอายุในระยะยาวต่อไป  
     คำสำคัญ การกระจายเชิงพื้นที่, การหกล้ม, ผู้สูงอายุ 
ผู้เขียน
627110009-5 นาย ณฐกร นิลเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0