2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การกระจายเชิงพื้นที่ของการหกล้มของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
Date of Acceptance 25 October 2022 
Journal
     Title of Journal วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     Standard TCI 
     Institute of Journal กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2651-1770 
     Volume 15 
     Issue
     Month ตุลาคม-ธันวาคม
     Year of Publication 2022 
     Page  
     Abstract การหกล้มเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บที่เข้ารักษาในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยและการหกล้มเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ความพิการและเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและการกระจายเชิงพื้นที่ของการหกล้มของผู้สูงอายุประเทศไทยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 40,489 ราย ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแบบสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงพื้นที่ Spatial Autocorrelation นำเสนอด้วยค่า LISA, Moran’s I ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชุกของการหกล้มในผู้สูงอายุ ร้อยละ 6.47 (95%CI= 5.943-7.026) ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) มีความชุกของการหกล้ม ร้อยละ 8.14 (95%CI=7.433-8.897) เพศชายมีความชุกของการหกล้ม ร้อยละ 5.23 (95CI=4.905-5.569) และอาศัยพื้นที่ภาคใต้มีความชุกของการหกล้ม ร้อยละ 7.80 (95%CI=7.102-8.538) ซึ่งจังหวัดที่พบการหกล้มมากที่สุดคือจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 16.51 และน้อยที่สุดคือจังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 0.93 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบ Univariate Moran’s I พบว่าพื้นที่ใกล้เคียงรอบข้างมีสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่มีรูปแบบการกระจายตัวในทิศทางเดียวกันกับความชุกของการหกล้ม (p <0.05) โดยมีค่า Moran’s I เป็น 0.053 ดังนั้นหน่วยงานระดับประเทศ ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการวางแผนงานนโยบายด้านสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันการหกล้ม ลดอัตราป่วย ความพิการ และเสียชีวิตจากการหกล้มของผู้สูงอายุในระยะยาวต่อไป  
     Keyword การกระจายเชิงพื้นที่, การหกล้ม, ผู้สูงอายุ 
Author
627110009-5 Mr. NATHAKON NILNATE [Main Author]
Public Health Doctoral Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0