2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title วาทกรรมทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
Date of Distribution 6 November 2022 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
     Organiser คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
     Conference Place แบบออนไลน์ (Online Presentation) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และรูปแบบออนไซต์ (Onsite Presentation) ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
     Province/State  
     Conference Date 6 November 2022 
     To 6 November 2022 
Proceeding Paper
     Volume 2565 
     Issue
     Page 410-421 
     Editors/edition/publisher คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
     Abstract การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วาทกรรมทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดยทำการวิจัยผ่านการศึกษาข้อมูลจากการวิเคราะห์โพรโทคอลของครู นักเรียน และ ทีมการศึกษาชั้นเรียน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) ร่วมกับกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดการคิดเชิงการสื่อสารของ Sfard (2007) ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ดำเนินการไปตามวงรอบของการศึกษาชั้นเรียน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การสังเกตการสอน ร่วมกัน และการสะท้อนผลบทเรียนหลังการสอนร่วมกัน และขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การนําเสนอปัญหาปลายเปิด การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน การอภิปรายทั้งชั้นเรียนและการเปรียบเทียบ และการ สรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สำหรับเนื้อหาเรื่องลำดับและอนุกรมได้แสดงให้เห็นวาทกรรม ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้น 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คำที่มีลักษณะเฉพาะของวาทกรรม การใช้สื่อกลาง คำบรรยายที่ถูกรับรอง และรูปแบบที่ทำซ้ำ ๆ 
Author
635050173-2 Miss THANWAPORN DEEPHONNGAM [Main Author]
Education Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0