2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 ธันวาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 21 คน ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ระดับ 10 ถึงระดับ 6 กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์ประกอบการสอบของแต่ละระดับ ที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วย ผลคะแนนจากแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์คะแนนของผู้เข้าสอบทั้งประเทศ และแนวคิดของนักเรียนจากกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบ โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลคือ กรอบเนื้อหาและกรอบความสามารถโดยรวมของแบบทดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ระดับ 10 ถึง ระดับ 6 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในการวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยวิเคราะห์จากผลคะแนน ทั้งหมด 5 ระดับ พบว่า นักเรียนมีระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในระดับ 10 จำนวน 6 คน คิดเป็น 28.57% ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับ 9 จำนวน 11 คน คิดเป็น 52.38% ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับ 8 จำนวน 3 คน คิดเป็น 14.29% ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และระดับ 7 จำนวน 1 คน คิดเป็น 4.76% ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นในแต่ละระดับยังสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ตามกรอบเนื้อหาข้อสอบและแสดงถึงความสามารถโดยรวม  
     คำสำคัญ สึเค่ง, สมรรถนะทางคณิตศาสตร์, นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ผู้เขียน
615050019-0 นาย ภูวดล ศรีภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0