2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050019-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภูวดล ศรีภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHUWADOL SRIPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Mathematical competencies of 6th grade students 
รายละเอียด ป.โท คณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โทรศัพท์ 0804219849 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.240/2563 ลว. 26 มิ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 23 กรกฎาคม 2563 24 %
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ คำสั่ง ศศ.บศ. 235/2562 ลว. 1 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ. 235/2562 ลว. 1 พ.ค. 2562