2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอน ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษา ทีมการศึกษาชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร อินทนิลทักษิณสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม – เมษายน 2566
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอน, การศึกษาชั้นเรียน, วิธีการแบบเปิด  
ผู้เขียน
635050174-0 นาย พงศ์กมล ดอกอินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0