2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050174-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศ์กมล ดอกอินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGKAMON DOKIN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 112/2565 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 112/2022 on August 16, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอน : กรณีศึกษา ทีมการศึกษาชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Pedagogical Content knowledge: A Case Study of Lesson Study’s Grade 7 of NONGTUMNONGNGULUAM School 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.788/2564 ลว. 7 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 14 พฤศจิกายน 2564 Turnitin 29% ภาคต้น 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 ธันวาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.750/2565 ลว. 21 พฤศจิกายน 2565
F แจ้งผลสอบ 9 ธันวาคม 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. นิศากร บุญเสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอน ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษา ทีมการศึกษาชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 
ชื่อวารสาร อินทนิลทักษิณสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2566 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน มกราคม – เมษายน 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ