2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 ธันวาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความรู้ของเกษตร ข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่น 
ผู้เขียน
625030012-7 นาย ภาณุทัต โล่ห์สีทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0