2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625030012-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาณุทัต โล่ห์สีทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANUTAT LOSITHONG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Factors Affecting Continuously Operation of Farmers Under Organic Rice Production Extension Project in Khon Kaen Province 
รายละเอียด จาก ยศ และ สุกัลยา เปลี่ยนเป็น สุกัลยา คนเดียว 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ธันวาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2564
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มีนาคม 2564 แผน ก
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤษภาคม 2564 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 30/2564 ลว 12 ม.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-