2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Exploring Thai EFL Learners' Language Mindsets: The Beliefs about the Roles of Talent and Effort 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มิถุนายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Journal of Asia TEFL 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Asian Association of Teachers of English as a Foreign Language 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 673-680 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Growth Mindset; English as a Foreign Language; Learner Beliefs 
ผู้เขียน
617050033-0 น.ส. ชญาชล เชื้อนนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0