2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050033-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชญาชล เชื้อนนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHAYACHON CHUANON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกรอบความคิดเติบโตในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) AN INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT MODEL TO PROMOTE GROWTH MINDSET IN LEARNING ENGLISH FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 มีนาคม 2563 "U" ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน จัดสอบเมื่อ ภาคปลาย 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.094/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กรกฎาคม 2563 "S" ครั้งที่ 2 ผ่าน จัดสอบเมื่อ ภาคการศึกษาพิเศษ 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มิถุนายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 242/2564 ลว. 14 พ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 30 มิถุนายน 2564 Turnitin 6%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 ธันวาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 753/2565 ลว. 21 พ.ย. 2565
F แจ้งผลสอบ 9 ธันวาคม 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 21 มีนาคม 2566 เสนอ ก.ก.คณะ 20 เม.ย. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ คำสั่ง ศศ.บศ.824/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Exploring Thai EFL Learners' Language Mindsets: The Beliefs about the Roles of Talent and Effort 
ชื่อวารสาร The Journal of Asia TEFL 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Asian Association of Teachers of English as a Foreign Language 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2022 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 673-680  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ