2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Combining XAS with XRD for elucidating the complex structural behavior of pre-lithiated SnO anode materials for Lithium-ion batteries 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มกราคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Radiation Physics and Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 0969-806x 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Tin-based oxides anode materials have been widely studied to aim at higher performance for next-generation lithium-ion batteries (LIBs) due to the high theoretical specific capacity of Sn (reaching 994 mAh.g-1). However, the volume variation of Sn/LixSn transformation changes during the lithiation prevents a common application of these materials in nowadays used batteries. To understand the lithiation pathways, in this work, the degree of pre-lithiation of tin-base anode materials was investigated via combined X-ray diffraction (XRD) and X-ray absorption spectroscopy (XAS) techniques. The experimental results confirm the formation of LiSn, Li7Sn3, Li5Sn2, Li13Sn5, Li7Sn2, and Li22Sn5 phases. The degree of pre-lithiation plays a critical role in determining the electrochemical characteristics of LixSn alloy. This work provided useful and new insights in the future development of advanced anode materials for LIBs 
     คำสำคัญ Sn-based materials, Tin monoxide (SnO), Tin dioxide (SnO2), LixSn compound, hydrothermal method, Pre-lithiation, Li-ion batteries, and X-ray absorption spectroscopy (XAS) 
ผู้เขียน
577020070-6 น.ส. สุนิสา บัวเขียว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0