2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577020070-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุนิสา บัวเขียว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUNISA BUAKEAW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของทินไดออกไซด์คอมโพสิตกับรีดิว แกรฟีนด้วยการทำพรีลิทิเอชันเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) IMPROVEMENT OF THE ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF A SNO2@RGO COMPOSITE BY A PRE-LITHIATION METHOD FOR USE AS AN ELECTRODE MATERIAL IN LITHIUM-ION BATTERIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 กรกฎาคม 2559 สอบผ่านจากการเปลี่ยนระดับ
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 808/2562 ลว. 1 ต.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 767/2559 ลว 14 ก.ย. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-