2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ PM2.5 Levels in the Muang District of Khon Kaen Province by Ambient PM2.5 detectors with Real-time Sensors 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มกราคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Environment Asia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The recent ambient PM2.5 levels in Khon Kaen Province tend to be higher than in the previous decade. Notably, urban areas have higher PM2.5 concentrations than rural areas. This study aimed to evaluate the ambient PM2.5 concentrations and examine their temporal variation by season and time of day in the Muang District of Khon Kaen Province. Data were collected from May 2021–April 2022 using ambient PM2.5 detectors with Public Health Particulate Matter (PHPM) real-time sensors in all sub districts at a total of 36 sites, which displayed data through a smartphone application. Linear regression analysis was used to relate the variation of 24-hour average PM2.5 levels. Mean difference, 95% CI and p values were reported. The results showed that the 24-hour average ambient PM2.5 concentrations were 30.58 + 2.35 µg/m3. The highest concentration was found in the summer season (in March), 70.44 + 10.38 µg/m3 (higher than the Thailand Air Quality Standard of 50 µg/m3 in a 24-hour period), especially from 10:00 p.m.–12:00 a.m., which was 35.87 + 2.98 µg/m3. Also, there was a significant difference in terms of average seasonal PM2.5 levels (p value < 0.001); 20.55 µg/m3 (95% CI: 18.14–22.97) for the summer season and 15.45 µg/m3 (95% CI: 13.03–17.87) for the winter season. In terms of daily values, 3.17 µg/m3 (95% CI: 1.36–4.97) was observed at 10:00 p.m. The summer season (in March), from 10:00 p.m.–12:00 a.m., showed the highest concentrations of PM2.5. These results can be used to aid in monitoring particulate matter levels for local agencies and raise awareness among the public to limit their exposure particulate matter. 
     คำสำคัญ PM2.5; Ambient PM2.5 detector; Smartphone Application 
ผู้เขียน
627110001-1 นาย กรกวรรษ ดารุนิกร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0