2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627110001-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กรกวรรษ ดารุนิกร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KORNKAWAT DARUNIKORN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 48/2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 48/2021 on April 9, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศ กับการป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจของผู้สูงอายุ ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Spatial analysis and association between ambient PM2.5 concentrations with respiratory disease among the elderly in Muang District, Khon Kaen Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 เมษายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤษภาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 136/2563 ลว. 13 กค 63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 258/2563 ลว. 25 พย 63