2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความชุกของการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ของผู้สูงอายุ ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่พบอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ในกลุ่มผู้สูงอายุ สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยมีสัดส่วนการป่วยสูงกว่าอำเภออื่น ๆ ขณะที่แนวโน้มสถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบันยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี 2563 ถึง 2564 จำนวน 43,534 คน และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการจัดการข้อมูล ผลการศึกษาพบความชุกของการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 16.8 (95%CI: 16.48 - 17.19) สูงสุดที่ตำบลโนนท่อน ร้อยละ 18.7 (95%CI: 16.11 - 21.44) โดยการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ที่พบมากสุดคือ โรคปอดบวม ร้อยละ 8.6 (95%CI: 8.34 - 8.86) โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน ร้อยละ 4.1 (95%CI: 3.88 - 4.25) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร้อยละ 2.2 (95%CI: 2.08 - 2.36) สรุปผลการศึกษา ปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโนนท่อนที่พบความชุกของการป่วยสูงสุด อีกทั้งโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ โรคปอดบวม โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังโรคที่มีสาเหตุจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 เพื่อนำไปบริหารจัดการเชิงนโยบายและเป็นข้อมูลในเชิงบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและลดอัตราป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM2.5 ให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อไป 
     คำสำคัญ โรคระบบทางเดินหายใจ, ฝุ่น PM2.5, ความชุก 
ผู้เขียน
627110001-1 นาย กรกวรรษ ดารุนิกร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0