2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานโครงการรหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ISBN/ISSN E-ISSN: 2539-6765, Online 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ 2. พัฒนาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 3. พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ให้มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป รูปแบบการวิจัยเป็นการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) โดยเป็นการทดลองแบบ One-Short Case Study กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 18 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ 3) ขั้นตอนการเรียนรู้ 4) การวัดผลและประเมินผล และ 5) ระบบสนับสนุน ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.33, S.D.= 0.32) และแผนการเรียนรู้โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.44, S.D.= 0.58) 2. ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ด้านกระบวนการ (E1) มีค่าร้อยละเท่ากับ 74.92 และการประเมินผลลัพธ์ (E2) มีค่าร้อยละเท่ากับ73.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 3. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนกับร้อยล ะ 75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
     คำสำคัญ รูปแบบการเรียนรู้; แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน; การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
ผู้เขียน
607050003-8 น.ส. เกศรา อินทะนนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0