2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050003-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เกศรา อินทะนนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KATESARA INTANON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Blended Learning Model to Enhance English Reading Comprehension for Upper Secondary Students 
รายละเอียด โทรศัพท์ 0801888128 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2562 ผ่าน "S" ปลาย/2561 ลว. 11 มีนาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 755/2562 ลว. 11 ธ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 13 มกราคม 2563 ระบบ Turnitin ขัดข้อง / ภาคปลาย 62
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.033/2566 ลว. 27 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 10 กุมภาพันธ์ 2566 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2566 เสนอ ก.ก.คณะ 19 พ.ค. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร คำสั่ง ศศ.บศ.379/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร ยื่นคำร้องผ่านเว็ป
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อวารสาร วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานโครงการรหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN E-ISSN: 2539-6765, Online  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ