2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุโรคทางอายุรกรรม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566 ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคนิวนอร์มัล โอกาสและความท้าทาย 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
     จังหวัด/รัฐ บุรีรัมย์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2566 
     ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 203-217 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุโรคทางอายุรกรรม ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงแห่งหนึ่ง จำนวน 85 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 1)แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล 2)แบบสัมภาษณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคทางอายุรกรรม และ 3)แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ฉบับผู้ใหญ่ ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.76 และ 0.84 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับปานกลาง ( = 3.70, S.D.= 0.52) ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับความพร้อมในการจำหน่ายก่อนออกจากโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.273, p = 0.012) ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลบุคลากรการแพทย์ควรคำนึงถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมด้วย คำสำคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยสูงอายุ ความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
ผู้เขียน
635060056-0 น.ส. ปานตา เฝ้าทรัพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0