2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Components of Teacher Competency in Learning Management to Enhance the Global Citizenship of Secondary School Students: A Qualitative Study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ธันวาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร NeuroQuantology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร AnKa Publisher 
     ISBN/ISSN 1303-5150 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่ 20 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 3632-3641 
     บทคัดย่อ The researchers planned their research with the purpose of exploring the teacher competencies to enhance the global citizenship of secondary school students. A total of nine experts were purposively selected to participate because they are information-rich cases related to the phenomenon of interest. The study consists of two phases. In the first phase, researchers conducted a documentary review of a total of 16 previous research reports and two public documents to identify the components of teacher competencies to enhance global citizenship education that has been investigated before. The results of the first phase revealed that there are seven components of teacher competencies, namely curriculum management, teaching and learning management, learning measurement and evaluation, classroom management to support learning, research for learning development, digital technology, and working across cultures. The identified components from the first phase were used to create an interview protocol consisting of eight semi-structured interview questions for the second phase. In the second phase, indepth interviews were employed to verify the identified components and followed by determining the related indicators of each component. The final results revealed that a total of 20 indicators were derived from the seven components of teacher competencies to enhance the global citizenship of secondary school students. 
     คำสำคัญ Components of teacher competency, global citizenship, learning management, secondary school students. 
ผู้เขียน
627050040-4 นาย คุณาธิป จำปานิล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0