2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of anti-bacterial and anti-cancer peptides from the helminth defense molecule of the liver fluke Opisthorchis viverrini 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
     สถานที่จัดประชุม อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธม.มปญ.โญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดพะเยา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2566 
     ถึง 25 พฤษภาคม 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2566 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ online 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Helminth defense molecules (HDMs) are secreted by parasitic flatworms. HDMs showed immunomodulatory activity by suppressing LPS-induced inflammatory response. Modified HDM from the liver fluke Fasciola hepatica showed anti-bacterial and anti-cancer activities. This study aims to evaluate the activity of OvHDM of Opisthorchis viverrini. The OvHDM, modified OvHDM, modified FhHDM-1 and LL37-fragment were tested against bacteria and cancer cells. The broth microdilution was used to measure anti-bacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus epidermidis. We found that OvHDM and modified OvHDM exhibited no anti-microbial effect. In contrast, modified FhHDM-1 showed effect to against E. coli and S. epidermidis at 12.5 and 3.12 µM, respectively. Moreover, it showed bactericidal to E. coli and S. epidermidis at 50 and 25 µM, respectively. Likewise, the LL-37 fragment inhibited E. coli and S. epidermidis at 25 and 50 µM respectively. Moreover, the LL-37 fragment showed a bactericidal effect against E. coli at 100 µM. however, but not on S. epidermidis. The MTT assay was used to observe cytotoxicity on KKU100 (CCA) and H69 (normal cells). The result showed that OvHDM and modified OvHDM did not affect both cells. However, modified FhHDM-1 and LL-37 fragments displayed a killing effect on KKU100 but not on H69 cells with EC50 at 11 and 33.8 µM, respectively. In conclusion, HDM and modified HDM from O. viverrini showed no anti-microbial and anti-cancer activities. Further studies are required to develop the anti-cancer and anti-bacterial peptides from the liver fluke O. viverrini HDM as it has been successful for F. hepatica.  
ผู้เขียน
625070008-4 น.ส. กมลรัตน์ กองพา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0