2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ New Year woodblock print: Folk wisdom and inheritance of Zhuxian Town 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มิถุนายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asst. Prof.Dr. Kittitanut Yanpisit 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles 
ผู้เขียน
645220038-3 Mrs. WENZHEN TIAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0