2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645220038-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. WENZHEN TIAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WENZHEN TIAN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มวิชาบริหารจัดการวัฒนธรรม)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 53/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 53/2023 on May 1, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) Woodcut New Year Pictures : Folk Wisdom and Inheritance of Zhuxian Town 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Woodcut New Year Pictures : Folk Wisdom and Inheritance of Zhuxian Town 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 27 กุมภาพันธ์ 2566
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 พฤษภาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 11 พฤษภาคม 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อรุณี ศรีรักษา คำสั่งคณะฯ ที่ 141 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯ ที่ 141 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ New Year woodblock print: Folk wisdom and inheritance of Zhuxian Town 
ชื่อวารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asst. Prof.Dr. Kittitanut Yanpisit 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มิถุนายน 2566 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ