2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ High-performance activated carbon fiber derived from pineapple leaf fiber via Co(II)-assisted preparation revealed surprising capacitive-pseudocapacitive synergistic charge storage 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มิถุนายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Energy Storage 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier BV 
     ISBN/ISSN 2352152X 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Activated carbons (ACs) are mostly inexpensive and widely used as active materials for supercapacitors. Here, we report the preparation of porous activated carbon fiber derived from pineapple leaf fiber (PAC) via sequential carbonization and Co2+/KOH and CO2 activation. A combination of oxygen-containing groups on the optimal micro-mesoporous carbon surface and high specific surface area of the synthesized activated carbon fiber resulted in high specific capacitance of 400 F g-1 at 0.1 A g-1 as well as a surprising rate capability of 186 F g-1 even at 60 A g-1. The PAC structure also significantly affects superb cyclability (~86% capacitance retention, over 10000 cycles at 20 A g-1). The assembled PAC symmetrical cell also delivered an energy density of 11.94 Wh kg-1 at a power density of 92.35 W kg-1 in ionic liquid with ultra-long life of 94.50% over 10000 continued charge/discharge cycles (at 1 A g-1). This work provides more information on a porous activated carbon fiber from PALF, which will be utilized, and a developed strategy route for biomass after the post-harvest. 
     คำสำคัญ Supercapacitor, Pineapple leaf fiber, Ion-assisted synthesis, KOH-activation, CO2 activation 
ผู้เขียน
625410003-2 นาย ธนาวุฒิ มีคะติ
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0