2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625410003-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนาวุฒิ มีคะติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAWUT MEEKATI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 27/2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ที่เตรียมจากเส้นใยของใบสับปะรด โดยผ่านกระบวนการแกรฟิไทต์เซชัน-กระตุ้น เพื่อเตรียมเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดประสิทธิภาพสูง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PINEAPPLE LEAF FIBER DERIVED ACTIVATED CARBON FIBER VIA A FEASIBLE GRAPHITIZATION -ACTIVATION PROCESS FOR HIGH PERFORMANCE SUPERCAPACITORS 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มีนาคม 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 25/2563 ลว. 19 มี.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เจษฎา โสตถิปิณฑะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 64/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ (23/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563)