2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625410003-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนาวุฒิ มีคะติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAWUT MEEKATI
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 27/2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ที่เตรียมจากเส้นใยของใบสับปะรด โดยผ่านกระบวนการแกรฟิไทต์เซชัน-กระตุ้น เพื่อเตรียมเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดประสิทธิภาพสูง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PINEAPPLE LEAF FIBER DERIVED ACTIVATED CARBON FIBER VIA A FEASIBLE GRAPHITIZATION -ACTIVATION PROCESS FOR HIGH PERFORMANCE SUPERCAPACITORS 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 25/2563 ลว. 19 มี.ค. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มีนาคม 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 พฤษภาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 256/2565 ลว. 29 พ.ย. 2565
F แจ้งผลสอบ 27 ธันวาคม 2565 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 19 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เจษฎา โสตถิปิณฑะ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 64/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ (23/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563)
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ High-performance activated carbon fiber derived from pineapple leaf fiber via Co(II)-assisted preparation revealed surprising capacitive-pseudocapacitive synergistic charge storage 
ชื่อวารสาร Journal of Energy Storage 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier BV 
ISBN/ISSN 2352152X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ