2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินระหว่างเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 9 "2 ทศวรรษของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: New Approach After Covid-19" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
     จังหวัด/รัฐ ศรีสะเกษ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กุมภาพันธ์ 2566 
     ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 23 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
635050111-4 น.ส. ธณัชกรพร ทรงสังข์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0