2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050111-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธณัชกรพร ทรงสังข์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TANATCHAKORNPORN SONGSANG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 80/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) (Pass as in the announcement No. 80/2021 on June 16, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินระหว่างเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) FORMATIVE ASSESSMENT AS A APPROACH FOR TEACHING 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กันยายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.774/2564 ลว. 14 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 29 กันยายน 2564 Turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.240/2566 ลว. 24 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 12 พฤษภาคม 2566 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นิศากร บุญเสนา