2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม กับการเกิดภาวะลองโควิด อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กรกฎาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 38 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ คำสำคัญ: ภาวะลองโควิด, การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม, ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19, โมเดลเชิงเส้นโดยนัยทั่วไป 
ผู้เขียน
645110073-4 น.ส. ณิชา แผนเสือ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0