2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645110073-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณิชา แผนเสือ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NICHA PHAENSUEA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 81/2565 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 81/2022 on June 17, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม กับการเกิดภาวะลองโควิด อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ASSOCIATION BETWEEN RECEIVING AT LEAST 2 DOSES OF COVID-19 VACCINE AND LONG COVID IN NONSUWAN DISTRICT, BURIRAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤศจิกายน 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 พฤษภาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 26 มิถุนายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 39/2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม กับการเกิดภาวะลองโควิด อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565  
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กรกฎาคม 2566 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ