2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้ามินิมอลบนร้านค้าออนไลน์ "alittles.s" สำหรับผู้หญิงเจเนอเรชั่นวาย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กันยายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
     ISBN/ISSN 2286-6590 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ นิยามและให้ความหมายองค์ประกอบ และกำหนดแนวทางการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้ามินิมอลบนร้านค้าออนไลน์ "alittles.s" สำหรับผู้หญิงเจเนอเรชั่นวาย ในการศึกษาองค์ประกอบการตลาดโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ ผลการวิจัยเอกสาร พบองค์ประกอบการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้ามินิมอลบนร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้หญิงเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งกำหนดเป็นตัวแปรสังเกตได้ 35 ตัวแปร และผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 500 ราย สามารถจำแนกองค์ประกอบของการตลาดได้ 8 องค์ประกอบ ที่สามารถอธิบายการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้า มินิมอลบนร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้หญิงเจเนอเรชั่นวาย ได้ร้อยละ 79.741 ประกอบด้วย (1) ร้านค้าออนไลน์ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดี (Attributional online clothing store) ตัวย่อ “A” (2) ร้านค้าออนไลน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle online clothing store) ตัวย่อ “ L ” (3) ร้านค้าออนไลน์ที่มีอัตลักษณ์ (Identity online clothing store) ตัวย่อ “ I ” (4) ร้านค้าออนไลน์ที่สัมผัสได้ (Tangible online clothing store) ตัวย่อ “T” (5) ร้านค้าออนไลน์ที่คิดนอกกรอบตอบโจทย์ ( Talent online clothing store) ตัวย่อ “T” (6) ร้านค้าออนไลน์ที่ยกระดับการบริการ (Leverage online clothing store) ตัวย่อ “L” (7) ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย (Easy to access online clothing store) ตัวย่อ “E” (8) ร้านค้าออนไลน์สุดมินิมอล (Super minimal online clothing store) ตัวย่อ “S” และผลการวิจัยโดยการระดมสมองสามารถกำหนดเป็นแนวทางการตลาดให้ลูกค้าเสมือนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร้านเสื้อผ้ามินิมอลให้ความรู้สึกเพื่อนแต่งตัวให้เพื่อน “ALITTLES”  
     คำสำคัญ แนวทางการตลาด, ธุรกิจเสื้อผ้ามินิมอล, ร้านค้าออนไลน์, ร้านค้าออนไลน์ "alittles.s", การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
ผู้เขียน
645740153-6 น.ส. จิดาภา ดอกไม้ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0