2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Baicalin Alleviates the Memory Impairment Caused by Valproic Acid in Adult Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ตุลาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 38 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 507-514 
     บทคัดย่อ Background and Objective: Valproic acid (VPA) is widely used in clinics to treat seizures and mood disorders. However, it has adverse effects on memory in patients and rats due to the ability of VPA to reduce hippocampal neurogenesis. Baicalin is a natural flavonoid compound isolated from the Oroxylum indicum plant (also known as Phea ka in Thai) and other Scutellaria species. Previous studies have reported that baicalin has neuroprotective effects on neurodegenerative diseases by promoting neurogenesis, inhibiting excitotoxicity, and reducing apoptosis, including inhibiting oxidative stress and neuroinflammation, which causes memory impairment. Therefore, the present study aimed to investigate the protective effects of Baicalin on memory impairment in adult rats induced by VPA. Methods: Male Sprague Dawley rats were divided into 4 groups: control, VPA, Baicalin, and VPA+Baicalin. The VPA (300 mg/kg) was administered by intraperitoneal injection twice daily for 14 days, and Baicalin (50 mg/kg) was administered by intraperitoneal injection once a day for 21 days. The spatial and recognition memory were examined by novel object location (NOL) and novel object recognition (NOR) tests, respectively. Result: Using the NOL and NOR tests, rats in control, Baicalin, and VPA+Baicalin groups significantly discriminate the objects in the novel location from the familiar location or novel object from the familiar one. On the other hand, rats in the VPA group showed no significant difference in discrimination in both tests. Conclusion: These results demonstrated that Baicalin improves memory impairments caused by VPA in adult rats. 
     คำสำคัญ Baicalin, valproic acid, memory impairment 
ผู้เขียน
645070024-8 น.ส. สุพรรษา ญาณไพศาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0