2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Enhancing Secondary School Students' Science Learning Performance by Integrating Open-Inquiry Learning Mode and Mobile Augmented Reality 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2567 
การประชุม
     ชื่อการประชุม IEEE 7th Eurasian Conference on Educational Innovation 2024 (IEEE ECEI 2024) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
     สถานที่จัดประชุม Kasetsart University, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 มกราคม 2567 
     ถึง 28 มกราคม 2567 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Augmented reality technology, that integrates multiple multimedia features into a singular device, is gaining widespread application due to its numerous benefits. This research delved into the impacts of open-ended inquiry learning coupled with augmented reality on the conceptual comprehension and science motivation, particularly focusing on the scientific concept of flowering plant reproduction among seventh-grade students. Conducted in Northeastern Thailand, the study involved 32 students from this grade, divided into two distinct groups. The experimental group engaged in an innovative learning approach that combined open-ended inquiry learning with augmented reality, while the control group adhered to the traditional inquiry-based learning method. The assessment of students' scientific conceptual understanding was carried out through a pre-test and post-test, consisting of three open-ended questions about the reproduction of flowering plants. Additionally, following the intervention, both groups' motivation towards science learning was evaluated using a 25-item science motivation questionnaire. The findings revealed a significant disparity between the two groups in their understanding of fruit and seed development and seed germination. Moreover, the integration of open inquiry and augmented reality was observed to have a positive effect on the students' motivation towards learning science, particularly in terms of grade motivation.  
ผู้เขียน
645050156-3 น.ส. ฐิติญา อยู่นาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0