2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Diversity and Heterosis of Leaf Anatomical Traits in Backcross 1 (BC1) Derived from Interspecific Hybridization between Commercial Cane (Saccharum spp. Hybrid) and Wild Type (S. spontaneum) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Agronomy 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่ 10 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 2457 
     บทคัดย่อ Interspecific hybridization between commercial and wild canes followed by backcrossing may transfer favorable alleles responsible for drought tolerance in sugarcane. Our study aimed to assess the distribution of BC1 individuals on leaf anatomy and to classify them regarding heterosis values. Five BC1 populations were established using a commercial Saccharum spp. hybrid as a donor female and the F1 interspecific hybrids as recurrent males. Leaf anatomy included leaf thickness (LT), cuticle thickness (CT), the vertical length of bulliform cell (VBC), stomatal crypt depth (SCD), percent CT, percent VBC, and percent SCD. The anatomical traits of BC1 showed high phenotypic variations, and all populations can be divided into three groups based on their heterosis values. Heterosis seemed to be genotype and trait dependent as the estimates varied considerably across populations and observed traits, ranging from negative on LT to positive on VBC. Group I (BC1-1) showed positive heterosis on percent CT, percent VBC, and percent SCD. Dendrogram analysis revealed that some clones in population BC1-1 were promising regarding stalk weight and leaf anatomy, making them desirable for further clone selections. Backcrossing with commercial canes resulted in higher BC1 means than their mid-parents despite low heterosis on leaf anatomy. 
     คำสำคัญ sugarcane breeding; drought tolerance; hybrid vigor; cuticle thickness; stomatal crypt depth 
ผู้เขียน
645030022-6 น.ส. กัลญาณี เวียงวิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0