2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Children with Hirschsprung disease exhibited alterations in host–microbial co-metabolism after pull-through operation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กุมภาพันธ์ 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pediatric Surgery International  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
     ISBN/ISSN 0179-0358 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Purpose This study aims to compare the fecal metabolome in post pull-through HD with and without HAEC patients and healthy young children using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Methods Fresh fecal samples were collected from children under 5 years of age in both post-pull-through HD patients and healthy Thai children. A total of 20 fecal samples were then analyzed using NMR spectroscopy. Results Thirty-four metabolites identifed among HD and healthy children younger than 5 years were compared. HD samples demonstrated a signifcant decrease in acetoin, phenylacetylglutamine, and N-acetylornithine (corrected p value=0.01, 0.04, and 0.004, respectively). Succinate and xylose signifcantly decreased in HD with HAEC group compared to HD without HAEC group (corrected p value=0.04 and 0.02, respectively). Moreover, glutamine and glutamate metabolism, and alanine, aspartate, and glutamate metabolism were the signifcant pathways involved, with pathway impact 0.42 and 0.50, respectively (corrected p value=0.02 and 0.04, respectively). Conclusion Diferences in class, quantity, and metabolism of protein and other metabolites in young children with HD after pull-through operation were identifed. Most of the associated metabolic pathways were correlated with the amino acids metabolism, which is required to maintain intestinal integrity and function. 
     คำสำคัญ Hirschsprung disease · Hirschsprung-associated enterocolitis · Metabolome · Nuclear magnetic resonance spectroscopy 
ผู้เขียน
627070019-3 น.ส. กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
635070043-3 Miss PHUC NGUYEN MINH HO
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
647070026-8 น.ส. สิโนบล ชูศิลป์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
504070003-0 น.ส. พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0