2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลิตภาพการใช้น้ำภาคการเกษตรในฤดูแล้งของสมาชิกสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI Tier 2 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ผลิตภาพการใช้น้ำ การเกษตรฤดูแล้ง สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน 
ผู้เขียน
635030004-7 นาย ฤทธิเกียรติ นวลมณี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0