2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635030004-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฤทธิเกียรติ นวลมณี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RITTIKEAT NUANMANI
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 152/2566 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 (Pass as in the announcement No. 152/2023 on September 18, 2023) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเกษตรในฤดูแล้งของกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Agriculture in the dry season of agricultural water users Huai Kut Daeng Reservoir 
รายละเอียด เดิม อ.ไกรเลิศ และอ. ยศ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ธันวาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 มกราคม 2565 ผ่าน S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2565 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 พฤศจิกายน 2566
F แจ้งผลสอบ 7 พฤศจิกายน 2566
F รับรองการแก้ไข 18 ธันวาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ เสนอ 15/12/2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลิตภาพการใช้น้ำภาคการเกษตรในฤดูแล้งของสมาชิกสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2567 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ