2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23651   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Yos Borisutdhi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ส่งเสริมการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607030012-9  น.ส. เพชรดา จันอ้วน  คณะเกษตรศาสตร์  เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 235/2561 ลว 16/5/2561  
667030001-0  นาง นันทิยา ศรีทัดจันทา  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
665030042-2  นาย ณัฐพล ศีรี  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอเปลี่ยนแปลงใหม่  
657030003-5  นาย ภาสกร วรกิจพัฒนสกุล  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  เปลี่ยนแปลงใหม่  
655030034-0  น.ส. วิศณีย์ ทำสี  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  22/6/2565  
655030030-8  น.ส. พรรษา สมณะ  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  เปลี่ยนแปลงใหม่ 20/10/2565  
655030026-9  น.ส. เบญจวรรณ สิลินทา  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  เปลี่ยนแปลงใหม่  
635030047-9  น.ส. กนกกาญจน์ เดี่ยวชัยภูมิ  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เสนอ 29/12/2563  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655030048-9  นาย สุวัฒน์ ทองเดือน  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ   
635030005-5  น.ส. สุณิสา นวลมณี  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เสนอ 15/12/2564  
635030004-7  นาย ฤทธิเกียรติ นวลมณี  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เสนอ 15/12/2564  
635030002-1  นาย ไวทยา ภูตีนผา  คณะเกษตรศาสตร์  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  เปลี่ยนแปลง 15/12/2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   12   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Demand-Supply Matching Platform of GAP Vegetables Between Modern Trade and Hospital Matching with Community Enterprise: A Collaborative Brainstorming to Agribusiness Development 
ชื่อวารสาร NeuroQuantology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universities and research institutions in Turkey 
ISBN/ISSN 1303-5150  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 January 2023 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 705-719  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ