2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Demand-Supply Matching Platform of GAP Vegetables Between Modern Trade and Hospital Matching with Community Enterprise: A Collaborative Brainstorming to Agribusiness Development 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มกราคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร NeuroQuantology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universities and research institutions in Turkey 
     ISBN/ISSN 1303-5150 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 705-719 
     บทคัดย่อ Vegetable production in response to consumer needs is a challenge that involved sectors needing to work in concert to address. The study entitled the agribusiness development by collaborative brainstorming for the development of a demand-supply matching platform (DSMP) of good agricultural practices (GAP) vegetables between modern trade and hospital matching with community enterprises in Roi Et Province was conducted during the period July 2020 to September 2022 The findings as cognitive information demonstrated that all parties accepted each other’s proposition; as a result, that led to the creation of the platform with fairness and balance between demand and supply. The developed platform consisted of four sub-platforms. The first one is Kham Pha-Ung Vegetables Community Enterprise (KPUVCE) x Their farmer network is a collaborative platform of the supply sector and serves to produce vegetables to the specified quantity and to manage production risks. Another named KPUVCE x Hospital is a direct order matching platform between KPUVCE and a hospital with a short credit term. The third one referred to as KPUVCE x Subcontract of modern trade (middleman) is an indirect order matching platform between KPUVCE and modern trade through a subcontractor of modern trade to relieve the limitations of a long credit term of modern trade paid to KPUVCE with inadequate working capital for management; the subcontract of modern trade pays cash or offers a short credit term to farmers. The final one, KPUVCE x Extension sector x Modern trade x Hospital is a collaboration promotion platform. As a result, it was found that KPUVCE could increase vegetables for modern trade and hospitals by 85% on average, and only 15% which is a challenge to DSMP balance. 
     คำสำคัญ Participatory development, Agricultural development, Agricultural extension 
ผู้เขียน
625030011-9 นาย ปิยณัฐ เศษจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0