2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625030011-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยณัฐ เศษจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIYANAT SETJANT
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แพลตฟอร์มจับคู่อุปสงค์อุปทานผักคุณภาพระหว่าง Modern Trade และโรงพยาบาล กับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักตำบลคำพอุง จังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่าย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEMAND-SUPPLY MATCHING PLATFORM OF QUALITY VEGETABLES BETWEEN MODERN TRADE AND HOSPITAL MATCHING WITH KHAMPAUNG VEGETABLE COMMUNITY ENTERPRISE IN ROI ET PROVINCE AND NETWORKS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 25 ธันวาคม 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 มีนาคม 2564 แผน ก
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤษภาคม 2564 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ 12/1/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล 12/1/2563