2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Inhibition and Mechanism-Based Inactivation of Human CYP3A4 by Phyllanthus amarus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd Asian Pacific Regional ISSX Meeting: Understanding Xenobiotics for Better Drug Development and Therapy 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society for the Study of Xenobiotics (ISSX) 
     สถานที่จัดประชุม The Imperial Queen’s Park Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2552 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 41 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 39 
     Editors/edition/publisher Jack A. Hinson 
     บทคัดย่อ Phyllanthus amarus (P. amarus) has long been used as medicinal plant in several countries around the world, including Thailand, for the treatment of jaundice, hepatitis, diabetes and other diseases. It has been reported that alcoholic and aqueous extract of P. amarus could inhibit certain drug metabolizing enzymes both in vivo as well as in vitro. Since CYP3A4 is the major enzyme that responsible for the metabolism of a number of drugs, therefore the inhibitory effects of P. amarus extractions and its 2 major lignans; phyllanthin and hypophyllanthin were determined in the present study using human hepatic microsomal testosterone 6b-hydroxylase as a selective CYP3A4 marker. The ethanolic and aqueous extracts of P. amarus inhibited CYP3A4 activity in a dose-dependent manner with IC50 values of 1.26 ± 2.29 mg/ml and 65.57 ± 4.93 mg/ml, respectively. Furthermore, the soxhlet extractions of P. amarus by hexane, dichloromethane and methanol showed IC50 values of 0.39 ± 0.15 mg/ml, 11.6 ± 4.3 mg/ml and >100 mg/ml, respectively. Phyllanthin and hypophyllanthin which extracted from the hexane fraction showed time–dependent inhibition on CYP3A4. Mechanism-based inhibition kinetics of these lignans were also determined. 
ผู้เขียน
507070016-7 น.ส. ธีรดา แต้โสตถิกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0