2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของออกซินและไซโตไคนินที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงใบอ่อนแก่นตะวันในสภาพปลอดเชื้อ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มกราคม 2554 
     ถึง 26 มกราคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2553 
     Issue (เล่มที่) O-PLN-008 
     หน้าที่พิมพ์ 472 
     Editors/edition/publisher ปิยะวัชร ผาสุข, ผศ.ดร. สุมนา นีระ  
     บทคัดย่อ ผลของออกซินและไซโคไคนินที่มีผลต่อใบอ่อนแก่นตะวัน 2 สายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงใบอ่อนของแก่นตะวันในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม NAA, IBA, IAA , 2,4-D, BAP, Kinetin และ TDZ ที่ระดับความเข้มข้น 0, 1, 3, 5 และ 7 มก./ล. ในสภาพมีแสง 16 ชั่วโมงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 35 หน่วยทดลอง 10 ซ้ำ พบว่าอาหารที่เติม NAA เข้มข้น 1 มก./ล. สามารถชักนำให้ใบอ่อนเกิดแคลลัสได้มากที่สุด The effect of auxins and cytokinins on young leaves culture of Jerusalem artichoke 2 varieties in in vitro were investigated. The young leaves were cultured on MS medium with NAA, IBA, IAA , 2,4-D, BAP, Kinetin and TDZ at concentration 0, 1, 3, 5 and 7 mg/l under light condition 16 hours for 4 weeks. This experiment was conducted under Completely Randomized Design (CRD) 35 treatments and 10 replications. The results showed that the MS-medium supplement with 1 mg/l NAA was induced the highest of fresh weight callus. 
ผู้เขียน
505030010-9 นาย ปิยะวัชร ผาสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0