2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 505030010-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยะวัชร ผาสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIYAWAT PHASOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงแก่นตะวันในสภาพปลอดเชื้อ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS ON JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) CULTURE IN IN VITRO 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 16 มีนาคม 2552
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 กุมภาพันธ์ 2553 คำสั่งสอบที่ 061/2553 ลว 10 ก.พ. 53
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กุมภาพันธ์ 2553 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 เมษายน 2554
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 เมษายน 2554
F แจ้งผลสอบ 8 เมษายน 2554
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 มิถุนายน 2554 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุมนา นีระ คำสั่งที่ 321/2551 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2551
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สนั่น จอกลอย คำสั่งที่ 321/2551 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2551
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2552 ภาคต้น             รหัสทุน 52131105
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของออกซินและไซโตไคนินที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงใบอ่อนแก่นตะวันในสภาพปลอดเชื้อ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2553 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มกราคม 2554 ถึง 26 มกราคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2553  Proceeding Paper Issue O-PLN-008 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 472  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ปิยะวัชร ผาสุข, ผศ.ดร. สุมนา นีระ  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper