2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความหลากหลายของแก่นตะวันจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SRAPs 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มกราคม 2553 
     ถึง 26 มกราคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2553 
     Issue (เล่มที่) 11 
     หน้าที่พิมพ์ 476 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ แก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) มีถิ่นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกามีการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ งานวิจัยนี้ได้นำเอาเครื่องหมายโมเลกุล Sequence-Related Amplified Polymorphisms (SRAPs) มาใช้เพื่อศึกษาพันธุกรรมแก่นตะวันจากแหล่งพันธุกรรม Plant Gene Resources of Canada จำนวน 47 สายพันธุ์ พบว่าไพรเมอร์ 9 คู่ สามารถสังเคราะห์แถบดีเอ็นเอจากแก่นตะวันทั้ง 47 สายพันธุ์ได้ จำนวนอยู่ระหว่าง 12 ถึง 37 แถบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.33 แถบ ซึ่งมีแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน (polymorphic DNA) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.11 แถบ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 10 ถึง 36 แถบ โดยมีขนาดของแถบดีเอ็นเออยู่ระหว่าง 95 ถึง 2,000 คู่เบส ค่า PIC จากแถบดีเอ็นเอที่สังเคราะห์ได้จากแก่นตะวัน 47 สายพันธุ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.955 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของแก่นตะวันด้วยวิธี UPGMA สามารถแบ่งแก่นตะวัน 47 พันธุ์ ออกเป็น 7 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้จากการศึกษาด้วยเทคนิค SRAP-PCR สามารถบ่งบอกความแตกต่างทางพันธุกรรมได้ดี Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) is native to the central regions of North America. The objective of this study was to analyze forty-seven H. tuberosus cultivars collected from Plant Gene Resources of Canada using sequence-related amplified polymorphisms (SRAPs) technique. Nine primers were able to amplified product DNA fragments from forty-seven H. tuberosus cultivars, 12 to 37 DNA fragments (average 24.33 DNA fragments) were generated in the range of 95 to 2,000 bp, of which 10 to 36 DNA fragments (average 21.11 DNA fragments) were polymorphic bands and polymorphic information content (PIC) was 0.955. Cluster analysis of all H. tuberosus samples by UPGMA method based on genetic similarity indexes indicated that there were 7 clusters. These results demonstrated that SRAPs technique is an effective tool for estimating genetic diversity.  
ผู้เขียน
495020219-8 น.ส. ดลรัชต์ สุดหล้า [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
495020032-4 นาย พิเชษฐ์ศักดิ์ ศรีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0